คำนำ

หนังสือเรียนรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ รหัสวิชา 2204-2109 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาของหนังสือมีด้วยกันทั้งหมด 9 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เปอร์เซ็นไทล์ เดไซล์ และควอไทล์ การวัดการกระจายของข้อมูลและค่ามาตรฐาน การประมวลผลข้อมูล และนำโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานทางด้านสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติด้วยโปรแกรม SPSS For Windows และการวิเคราะห์และการแปลงผลสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้นพร้อมทั้งแบบฝึกหัดประจำหน่วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามสาขาอาชีพต่างๆ ต่อไป

ผู้เรียบเรียงและฝ่ายวิชาการ ศูนย์หนังสือ เมืองไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรียนวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เล่มนี้ จะสามารถให้ความรู้และเกิดประโยชน์แก่ผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจนผู้สนใจศึกษาทั่วไปเป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เรียบเรียงและฝ่ายวิชาการ ศูนย์หนังสือ เมืองไทย ขอน้อมรับคำติชมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: