จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
        1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน
        2.รวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน

        3.ใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน

        4.จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

        5.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

                                                   
คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ


 สมรรถนะรายวิชา

        1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล ตามลักษณะงาน

        2.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการจัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น: